2019 August 24 - شنبه 02 شهرويور 1398
پيرامون سبک زندگي ديني با هدف احياي فرهنگ فاطمي(س)
کد خبر: ٤٦ تاریخ انتشار: ١٠ اسفند ١٣٩٣ - ١٢:٤٢ تعداد بازدید: 2702
صفحه نخست » عمومی » مصاحبه
مصاحبه با خبرگزاري قرآني ايکنا
پيرامون سبک زندگي ديني با هدف احياي فرهنگ فاطمي(س)

س 1 – با توجه به گذر 1400 سال از آغاز رسالت نبوي ، آيا سبک زندگي نبوي و فاطمي با زندگي مدرنيته جامعه امروزي همخواني دارد؟

ج) سبک زندگي نبوي و فاطمي الگويي بسيار مفيد براي جامعه انساني در هر زمان  و مکان است که مردم آن زمان و مکان مي توانند با تاسي و اقتدا به آن ، از زندگي بهتري برخودار باشند ، اگر چه ميان زمان هاي گوناگون  فاصله ها ي بسياري ايجاد مي شود و فاصله ها نيز موجب تغيير روش ها در زندگي مي شود اما آنچه در الگو پذيري مهم و به عنوان يک اصل اساسي مطرح است و بايد مورد توجه قرار گير اين است که ملاک و معيار در سبک زندگي مشترک باشد نه روش هاي عيني و عملي ، چرا که ملاک ها چنانچه درست انتخاب شود مي تواند ماندگار باشد و الگوي همه زمانها و مکانها قرار گيرد.

از ايين رو وقتي سخن از سبک زندگي حضرت زهرا ء (س) مي شود مقصود اين نيست که هر کاري او در آن زمان کرده ما نيز همان کار را بدون هيچ کم و کاستي انجام دهيم بلکه مقصود اين است که ببينيم هدف و استراتزي آن حضرت در زندگي چه بوده و با چه ملاکي رفتارها را انجام مي داده است تا جامعه امروزي نيز با شناخت همان ملاک ها ، بتوان سبک زندگي صحيحي را انتخاب کند.

پس معلوم مي شود که فاصله زماني نمي تواند الگوها را تغيير دهد و سبک زندگي نبوي و فاطمي براي هميشه به عنوان ملاکهاي صحيح زندگي براي هميشه الگو و اسوه خواهد بود.

 

س2 – با توجه به تقارن دهه فاطميه با ايام نوروز ، وظيفه مردم چه خواهد بود؟

ج) اولا در سال جاري همه ايام نوروز مقارن با ايام فاطميه نيست لذا مردم مي توانند به هر دو موضوع توجه کنند و هيچ کدام را از دست ندهند مردم بايد احترام آن ايام را نگهدارند که اين چنين نيز خواهند کرد.

ولي آنچه از اعتقاد مردم متدينن ايران اسلامي و پيروان مکتب اهل البيت تجربه شده ، اين است که ملت ما هميشه مناسبتهاي ملي را در طول مناسبتهاي مذهبي ملاحظه مي کنند نه در عرض همديگر، از اين رو تا مناسبت هاي مذهبي مثل ايام فاطميه و محرم و غيره هست ، از توجه جدي و مقارن به مناسبت هاي ملي و باستاني همانند نوروز اجتناب خواهد نمود و اين تجربه را در ساليان گذشته و تقارن نوروز با محرم نيز نشان داده اند.

البته نوروز نيز تنها يک مساله باستاني صرف نيست بلکه از سنت ها يامضايي دين اسلام به شمار مي رود که سنت هاي رايج آن از قبيل صله رحم و ديد و بازديد که مورد تاييد دين اسلام واقع شده در هر ايامي مي تواند مورد توجه قرار گيرد و ا زپاداش الهي نيز برخوردار است ولي آنچه مهم به نظر مي رسد اين است که شادي نوروز نبايد در ايام حزن و اندوه فاطميه و شهادت حضرت صديقه طاهره که ايام غم و اندوه براي اهل آسمان و زمين است ، مورد توجه باشد.

 
س 3 – با توجه به منويات مقام معظم رهبري در خصوص سبک زندگي اسلامي تا کنون چقدر سبک زندگي حضرت زهراء در زندگي روز مره مردم با ويژه بانوان نمود داشته است؟

ج) آنچه که در جامعه براي تغيير سبک زندگي از راه نادرست به روش ها ي صحيح ، مي تواند موثر واقع شود قبل از هر چيز ايجاد گفتمان سبک زندگي صحيح است و سپس رساندن جامعه به مرحله عمل.

مقصود مقام معظم رهبري از طرح موضوع سبک زندگي اسلامي اين بود که مردم به سبک زندگي اسلامي  روي آورند و در مسير آن گامهاي عملي بردارند و پر واضح است که اولين گام در مسير سبک زندگي،  شناخت سبک زندگي حضرات معصومين (ع) است که به نظر اين جانب ، اولين گام براي عموم مردم با تلاش گويندگان و نويسندگان ، تا اندازه اي برداشته شده است و مردم به سبک زندگي اهل البيت از جمله حضرت صديقه طاهره اقبال نشان داده اند ، که اين همان تحقق گفتمان سبک زندگي اسلامي است ، اما تا مرحله تحقق عملي و پياده شدن سبک زندگي آنان در جامعه امروزي ما فاصله زيادي داريم که بايد همچنان به پيش برويم.

 

س4 – مهمترين بخش سيره حضرت  زهراء براي شاخص شدن در زندگي زن مسلمان چيست؟

ج) همه بخش هاي سيره حضرت زهراء (س) مهم است و مي تواند شاخص رفتاري زن مسلمان باشد ولي آنچه که براي بانوان و زنان جامعه امروزي ما با توجه به تهاجم فرهنگي غرب عليه جوامع اسلامي ، مي توان مهمتر به شمار آيد، چيزي است که به شدن مورد نياز و احتياج همه جامعه و بويژه جامعه بانوان و زنان است که عبارت باشد از حياء و عفت عمومي .

دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي براي رسيدن به اهداف شوم خود به دنبال اين حرکت کرده و مي کنند که حياء و عفت و پاکدامني را از جامعه بانوان ما برچينند و به جاي آن بي حيايي و بي عفتي و دامن آلوده را جايگزين کنند که در آن صورت ديگر هيچ نياز ي به تلاش و زحمت ندارند چون در صورت جداي بانوان از حياء و عفت ، تحقق هرگونه رفتاري که مورد خواست و نظر غربي ها باشد امکان تحقق خواهد داشت.

پس جامعه بانوان بايد با حفظ عفت و پاکدامني و حياء به سيره عملي حضرت صديقه طاهره اقتدا نمايد و بر سطح رشد خود بيافزايد ، چرا که فاطمه (س) سنبل و نماد عيني حياء و عفت بوده و هست و خواهد بود و هنوز زني در جامعه نيامده که بتواند در عرصه حياء و عفت گوي به وجود آنحضرت نزديک شود ، چه برسد به اينکه بخواهد گوي سبقت را از وي بر بايد!.

برخي ا زرفتارهاي جامعه بانوان که د ربرخي محافل مشاهده مي شود اعم از بي حجابي و بدحجابي و خود نمايي و آرايش هاي بي حد و مرز در بيرون خانه و ناسازگاري هاي درون خانواده و يا خداي ناکرده ارتباط هاي نامشروعي که بعضا گزارش مي شود و يا تن دان به بعضي مردان بي عفتي که تنها ااز مردانگي شهوت آنرا ارث برده اند ، همه و همه نششانگر آن است که برخي بانوان درجامعه امروزي آگاهانه و يا ناخود آگاه در مسير جدايي از حياء و عفت قرار گرفته است و اين مي تواند هشداري براي بازگشت جامعه به سوي حياء و عفت باشد.

 

س 5 – چگونه از فرصت تعطيلات نوروز مي توان براي ترويج سيره حضرت فاطمه استفاده نمود؟

ج) از آن جهت كه دين اسلام و سبک زندگي اسلامي امري هميشگي و فرا زماني است تبليغ آن نيز بايستي ازحوزه اختصاصي زمان خارج باشد و در همه زمان ها و مكان مورد توجه قرار گيرد و مبلغان ديني بلکه همه انسانهاي فرهيخته جامعه نيز مي توانند از همه فرصت هاي به دست آمده استفاده كنند.

 يكي از آن فرصت هاي طلايي كم نظير براي تبليغ چهره به چهره ي  سبک زندگي اسلامي فرصت تعطيلات نوروز است چرا كه اين چنين جمع هاي خانوادگي وآشنايان در ساير مواقع به دست نخواهد آمد.

 

6– آيا تبليغ چهره به چهره سبک زندگي اسلامي و بويژه زندگي فاطمي در جمع هاي خانوادگي و فاميلي موثر مي باشد؟

ج) تبليغ كه همان رساندن پيام دين به مخاطب است از شيوه هاي گوناگوني برخوردار مي باشد و لكن موفق ترين نوع و شيوه آن همان تبليغ چهره به چهره است چرا كه در اين نوع تاثير مشافهه اي و روبرو بودن را در همان لحظه ي مواجهه و رساندن پيام در چهره مخاطب قابل مشاهده خواهد بود.

دنياي امروز يعني دنياي انتقال اطلاعات به صورت آسان و رايگان است و در فضاي مجازي نيز ورود بسياري پيدا كرده از ابتداي امر تصورشان بر اين بود كه ديگر دوره ارتباط چهره به چهره و فيزيكي پايان پذيرفته و همه با استفاده از فضاي مجازي به ارتباط مكتوب و نوشتاري و يا ارسال مطالب روي خوهند آورد امابا گذشت مقداري زمان از آغاز فعاليت آن به آسيب آن نيز پي برد و در راستاي رفع آن آسيب به تاسيس تالار هاي گفتگو و ارتباط حضوري و مشافهه اي در فضاي مجازي روي آورد تا دو طرف و دو سوي ارتباط بتوانند به علاوه بر دريافت پيام ارتباط با مشاهده چهره طرف متقابل نيز بتواند ارتباط بيشتري برقرار كند كه اين خود برداشتي از تاثير تبليغ چهره به چهره است .

پس يکي از فرصت هاي مهم و بي نظير براي تبليغ و ترويج سبک زندگي اسلامي، همين فرصت خوب و مفيد نوروز است که در ملاقاتهاي فاميل ها و آشنايان در اين ايام با اندك ارتباطي كه حداقل سالي يكبار تحقق پيدا مي كند در قالبي بسيار صميمانه پيام هاي اخلاقي و سبک زندگي را مي تواند منتقل نمايند.

 

س 7 – نمونه هايي از سبک زندگي اسلامي که ضرورت دارد در فرصت نوروز در ديد و بازديد ها مورد توجه واقع شود ، کدام است؟

اگرچه همگان مي توانند در مسير تبليغ و ايجاد گفتمان سبک زندگي اسلامي موثر واقع شونمد ولي مبلغان و فرهيختگان نقش بيشتري خواهند داشت و در اين بخش به برخي نمونه هايي لازم در روند زندگي اشاره مي نمايم.

الف)  تقويت روحيه ديني در ميان خانواده ها.

ب) پرداختن به ضرورت پرهيز از چشم هم چشمي در خانواده ها.

ج) ترويج روحيه سازگاري ميان زن ها  و شوهرها.

د) تاكيد بر اصل حجاب و پوشش در جامعه و بيان فلسفه آن بويژه در نسل جوان.

ه) ضرورت و اهميت رعايت اصول و ضوابط شرعي و ديني در ميان اعضاي فاميل بويژه رعايت ارتباط با محرم و نامحرم.

و) تاكيد بر حرمت ربا و رباخواري و بيان راههاي خروج ا ز رباخواري و در عين حال بهره مندي اقتصادي و فعاليت اقتصادي.

ز) تقويت روحيه اسلامي و ايراني و دفاع ا زنظام و ارزشهاي نظام.

ح) توجه دادن به اينکه همه خانواده د رمعرض جنگ نرم دشمن هستند.

ط) تقويت ماهيت اسلامي و ايراني در خانواده ها و اجتناب دادن از گرايش به بيگانگان و غربي ها.

ي) توجه به رعايت حقوق زن و احترام به شخصيت بانوان و حضور مفيد و با وقار بانوان در عرصه اجتماع.

و در پايان توجه مي دهم که محبت به فرزندان و اركان خانواده . رعايت حريم بزرگان در خانواده و توجه به اصول و اركان تربيتي در خانواده و توجه به آموزش و علم در ميان مردم و تلاش براي ارتقاء سطح دانش مردم و هزاران مورد ديگر از سنت ها ي فراموش شده جامعه،  همه و همه از مورادي است كه الگوبرداري از زندگي حضرت فاطمه زهرا مي تواند در احياي آنان موثر و مفيد واقع شود

اگر چه عمر صديقه طاهره بسيار كوتاه بوده و توطئه دشمنان نيز مانع بهره برداري بشريت از ادامه فيوضات معنوي زندگي وي گرديد اما همان مدت كوتاه و بسيار اندك و در عين حال همراه با غمبارگي و حزن بركات فراوان و غيز قابل شمارشي را براي جامعه به جاي گذارده كه حتي امروزه نيز به عنوان ميراثي گرانبها مورد توجه مي باشد.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه