2019 August 24 - شنبه 02 شهرويور 1398
ماندگاری آثار و اندیشه های شهید مطهری
کد خبر: ٤١ تاریخ انتشار: ١٩ دي ١٣٩٣ - ١١:٤٣ تعداد بازدید: 1489
صفحه نخست » عمومی » مصاحبه
مصاحبه با روزنامه جام جم
ماندگاری آثار و اندیشه های شهید مطهری

س) چرا آثار شهيد مطهري مبناي فکري فکري نظام اسلامي ايران قرار گرفته است؟

پاسخ اين سوال با اندک تامل و دقت روشن خواهد شد و آن اين است که آثار ايشان با يک وحدت رويه و انسجام در کار و با برگفته بودن از اسلام ناب محمدي همراه بوده است توانسته مکتب عملياتي اسلام و معارف ناب اهل البيت را به نمايش در آورد .

مکتب فکري استاد مطهري توجه به شناخت خدا يعني خداشناسي توحيدي و دعوت مردم براي حرکت به سوي نزديکي و تقرب بهخ خداي عزو جل است يعني عقايد و اخلاق و احکام را د رجامعه پياده کردن.

و چنانچه توجه کنيم هيچ نظام اسلامي به دنبال اهداف غير از اين موارد نيست و نخواهد بود چرا که همه معارف اسلامي در همين عناوين قابل گنجاندن است.

پس مي توان شهيد مطهري را پياه گذار مکتب اجرايي و عمليات دين اسلام و معارف اهل البيت(ع) معرفي کرد و پر واضح است که نظام اسلام بايد اين گونه انديشه هاي منسجم و دقيق را مبناي فکري خود قرار دهد تا بتوان همه جهت اسلامي و دين را در جامعه پياده کند نه برخي از بخشهاي آن را ، چرا که آن وقت مي شود مصداق نومن ببعض و نکفر ببعض که کاري بسيار نادرست و ناصحيح است.

 

س) علت و راز ماندگاري و موفقيت بيش از حد معمول و متعارف آثار و انديشه هاي شهيد مطهري در چيست؟

استاد شهيد مرتضي مطهري در تاريخ معاصر از جمله شخصيت هاي نادري بودند که توانايي تسخير افکار عمومي گروه هاي بسياري از مردم جامعه جهاني را داشتند که جوانان و انسانهاي تحصليکرده و روشنفکر از جمله آنان هستند.

در تاريخ بشريت قدرت نفوذ انديشه افراد متفاوت است و هر کسي به قدر توانايي خود ا زاين نفوذ برخوردار است اما توانايي و نفوذ شهيد مطهري بويژه د رحوزه فکر و انديشه در حد و اندازه بوده و هست که کمتر کسي ياراي مقاومت و همراهي با را خواهد داشت و اين نفوذ مورد تشخيص استاد وي امام راحل قرار گرفت و زبان به تقدير از او و مفيد بودن آثار وي گشود و شايد در دوره  معاصر همين جمله امام او را ماندگار و جاودانه نمود.

ولي پرسش اين است که چه چيز قدرت نفوذ وي را به اين حد و اندازه رسانيد ؟ آيا تنها تلاش هاي فکري و علمي او بود که بسياري از انسانهاي ديگر نيز اين تلاش را داشته و دارند.

پرسشي که هميشه ذهن علاقه مندان و بويژه جوانان را به خود معطوف مي دارد  که چرا برخي ها اين قدر توفيق به دست مي آورند وموفق مي شوند و در مقابل برخي ها هيچ توفيقي پيدا نمي کنند.

استاد شهيد مرتضي مطهري در نظر نسل جوان و بلکه همه مردم يک انسان موفق در عرصه هاي گوناگون به شمار مي آيد ولي بسياري به دنبال کشف راز و رمز موفقفيت وي هستند و آنچه مي تواند مفيد واقع شود نيز همين امر است تا نسل جديد بتواتند با پيمودن راه موفقيت وي به قله هاي توفيق استاد نيز دست يابد.

آنچه که مي توان د رپاسخ با پرسش مزبور توجه داد و ارائه نمود اين است که هميشه نفوذ معنوي و خدايي بيش ا زنفوذ مادي و علمي تاثير گذار است و اين نکته د رروايات و قرآن کريم به فراواني به چشم مي آيد و شهيد مطهري ا زجمله شخصيت هايي بوده و هستند که از نفوذ معنوي و الهي با تکيه و بر تقوا و توکل و تحصيل رضاي الهي برخوردار بودند.

 

توجه به معنويات و تحصيل روحيه الهي و ديني عامل ماندگاري و موفقيت استاد.

آنچه که مهمتر از همه به نظر مي رسد اين است که استاد اهل معنويت بود نه فقط اهل فکر و استعداد و انديشه خشک و بدون روح بلکه او در کنار اين همه تحقيق و پژوهش و نوشتار و گفتار و سخنراني و تدريس در حوزه و دانشگاه تنها چيزي که او را از همه بيشتر قانع مي نمود و ارامش مي بخشيد توجه به خداوند و حفظ روحيه اخلاص و بندگي بود.

او دريافته بود که اخلاص اکسير ناب و خالصي است که همه بندگي انسان با اين اکسير ارزشمند قابليت عرضه ئ نمايش در محضر خداوند را پيدا مي کند و انجام هر عملي بدون آن همانند ساخت خانه بر روي ماسه و شن خواهد بود که پايه و اساسي ندارد و فرو ريزي آن حتمي است.

اخلاص عامل پاکي و طهارت رفتار و کردار آدمي  از هر گونه آلودگي از قبيل تظاهر و ريا و کبر و غررو خود پسندي و غيره است و در همان حال و وضعيت پاکي و طهارت است که مورد توجه خداوند قرار مي گيرد و از آن به قبولي عمل انسان تعبير مي شود و خود انسان نيز در مرحله عاليه همراه با رشد در نزد خداوند معرفي مي شود.

خداوند حضرت موسي را با عنوان اخلاص معرفي و شايسته يادآوري به پيامبر اسلام و براي همه مومنان متذکر مي شود.

واذکر في الکتاب موسي انه کان مخلصا و کان رسولا نبيا.   سوره مريم: 19/51.

و همچنين در باره حضرت يوسف نيز فرمود: انه من عبادنا المخلصين. سوره يوسف: 12/24.

شهيد مطهري که شاگرد قرآن و اهل البيت است و از همين راه نير به توفيقات فراواني دست يافته با استفاده از قرآن به همين معنا پي برده و در کتاب جهان بيني توحيدي اش در باره اخلاص و توحيد در رفتار و عمل چنين مي نويسد:

کار براي خود کردن نفس پرستي است.

کار براي خلق کردن بت پرستي است.

کار براي خدا و براي خلق کردن شرک و دوگانه پرستي است.

کار خود و کار خلق براي خدا کردن توحيد و خدا پرستي است. جهان بيني توحيدي: ج 2 ص 83.

آري اين روحيه همان اکسيري است که رفتار انسان را ناب و خالص مي کند و مايه توفيقات روز افزون وي را فراهم مي آورد.

 

س) انديشه هاي شهيد مطهري در باره سبک زندگي اسلامي چيست؟ و چگونه مي توان با استفاده از آنها در کاهش آسيب هاي اجتماعي مانند طلاق و اختلافات خانوادگي موثر واقع شد؟

سبک زندگي اسلامي همان روش هاي متعارفي است که در سيره حضرات معصومين قابل مشاهده است چرا که آنان قرآن مجسم هستند و شهيد مطهري نيز در همه آثاري با توجه به شناخت کاملي و دقيقي که از متن اسلام داشت و با متن معارف اهل البيت نيز آشنا  بود هر چه در باره زندگي اسلامي و سبک زندگي بيان کرده همان معارف اسلام و اهل البيت است که در آثار وي به صورت عيان و آشکار قابل مشاهده است و بسيار جالب است که بيان او و قلم او همچنان در مسير زندگي اسلامي بيان و قلم روز است.

اگر استاد در نوشته ها و گفته هايش از توحيد و ولايت و عدالت و سيره نبوي و بسياري ا زعناوين ديگر سخن به ميان مي آورد همه و همه سبک اسلامي اسلامي است و

نوشته هاي او در باب حجاب چيزي غير از ترويج سبک زندگي اسلامي نيست.

مباحث اعتقادي وي نيز با توجه به برگرفته بودن از متن اسلام براي تغيير نگاه مردم بهخ زندگي از يک نگاه دنيا مداري به نگاه خدا مداري و حق مداري است چرا که وقتي نگاه يه زندگي تغيير کند رفتار او نيز تغيير خواهد نمود چونکه رفتار ها ما در زندگي ما يعني سبک زندگي ما پديديه زايماني انديشه ها و نگاه هاي ما است.

پس تلاش شهيد مطهري در تغيير نگاه جامعه به زندگي همان تبيين سبک زندگي اسلامي است.

با اين توجه هرچه از آثار استاد بيشتر و عميق تر استفاده کنيم و ترويج نماييم در کاهش آسيب هاي اجتماعي موفق تر خواهيم بود.

خانواده ها از همين راه مي تواند از توسعه آسيب هاي جامعه اطراف خود پيشگيري کنند ، تبيين حقوق زن در اسلام از سوي استاد مطهري در همين راستا يعني کاهش آسيب هاي اجتماعي و خانوادگي قابل ارزيابي است.

س) اولين کتابي که از استاد مطهري مطالع کرديد چه بود و چه اثري بر شما گذاشت؟

از مطالعه  اولين کتاب وي چيزي به ياد ندارم که چه عنواني بود ولي آشنايي من با آثار ايشان در آغاز  وره طلبگي من بود د رهمان سال اول ورود من به حوزه که چند کتاب ايشان را خريداري کردم و مورد مطالعه قرار دادم و اوليت اثري که در من گذاشت و احساس کردم شيريني بيان و قلم ايشانم بود که هنوز هم مجذوب آن حلاوت و شيريني مزالعه آثا ر استاد هستم و يکي از انگيزه ها ي کشانده من به فريمان همين جذابيت استاد بود.

 

س) اگر جسم شهيد مطهري در ميان ما بود و شما شاگرد ايشان بوديد ، چه چيزي را از شما طلب مي کرد؟

البته من هميشه خود را شاگر شهيد مطهري مي دانم چرا که انسان از هر کسي و هر منبعي که استفاده مي کند شاگردي مکتب او را کرده است و من هميشه از مکتب استاد چيز ها ياد گرفته ام ، پس من هميشه شاگر او هستم البته شاگر بسيار کوچک و ناچيز که در برخي اوقات انديشه هاي او را به هدر مي دهم .

و بايد بگويم شاگردي را از خود استاد نتوانسته ام بياموزم چرا که اگر آموخته بودم به جايي م يرسيدم که استاد در محضر علامه طباطبايي وقتي حاضر مي شد علامه ازوجود او به وجد مي آمد چون بيانات علامه  با حضور استاد به هدر نمي رفت.

اما تصور من اين است که اگر من در محضر استاد و در کلاس فيزيکي او امروز حاضر مي شدم يکي از معارفي که مي توانستم از وجود او استفاده کنم تامل دقيق در متن دين اسلام و پيروي مطلق از رهبري ولايت مطلق در دو.ران غيبت امام عصر يعني ولايت فقيه بود.

چرا که در ديدگاه استاد بدون پيروي ا زولايت هيچ انساني راه به جايي نمي برد.

 

س) با توجه به نزديکي انتخابات توصيه هاي شما به گروه هاي مختلف چيست؟

 انتخابات مهمترين عرصه حضور مردم براي تقويت مقبوليت نظامي اسلامي است که مباني فکري آن نظام آثار گرانسنگ استاد شهيد مطهري است.

اين مقبوليت با حضور مردم  از گروه ها ي سياسي تحقق خواهد پذيرفت .

البته اين مربوط به بخش حضور نامزدهاي انتخاباتي است ولي در بخش انتخاب مردم بايد همگان با بصيرت و هوشياري وتشخيص فتنه و انحراف از ميان لايه هاي پنهان حاضر د رعرصه انتخابات انجام شود.

هوشياري مردم برا يپيشگيري از هرگونه انحراف و کج روي از مسير ولايت و رهبري نظام است چرا که بسياري که به جاي خدمت به دنبال تصاحب قدرت هستند سعي دارند خود را با خوب جلوه دادن و زيبا نشان دادن به انگيزه شوم خود برسند که نوميد ساختن اينها مستلزم بصيرت مردم است.


Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشیو مطالب | جستجو | پيوندها | گالري تصاوير | نظرسنجي | معرفی استاد | آثار و تألیفات | طرح سؤال | ایمیل | نسخه موبایل | العربیه
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه